Všeobecné obchodné podmienky

Plné znenie našich všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.

Stručné pravidlá prenájmu

 • počet najazdených kilometrov neobmedzujeme
 • cena prenájmu je konečná – žiadne dodatočné servisné poplatky
 • vozidlo smú riadiť iba osoby, uvedené v zmluve, po predložení občianskeho a vodičského preukazu a splnení podmienky minimálneho veku 21 rokov a vlastnení platného vodičského oprávnenia skupiny B po dobu aspoň 3 rokov
 • ak je nájomcom firma alebo živnostník, potrebujeme doložiť aj výpis z Obchodného, resp. Živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • minimálna doba nájmu v mesiacoch jún až august je 5 dní, inak 3 dni
 • môžete cestovať do krajín EÚ (ako aj do Švajčiarska, Nórska, Spojeného kráľovstva, Andorry, Lichtenštajnska, Monaka, San Marína a Vatikánu) – cestovanie do iných krajín len s naším súhlasom
 • slovenskú diaľničnú známku máte v cene
 • do vozidla môžu aj Vaši domáci miláčikovia (a to bez príplatku), musíme Vám ich však najprv schváliť
 • ak plánujete použiť ťažné zariadenie, dajte nám, prosím, dopredu vedieť
 • pri akomkoľvek probléme s vozidlom nás ihneď kontaktujte
 • pozor, je zakázané:
  • vo vozidle fajčiť (aj elektronické cigarety) a manipulovať s ohňom (okrem vstavaného sporáka)
  • jazdiť v (ťažkom) teréne, do ktorého vozidlo nie je určené
  • na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy
  • umývať vozidlo v automatickej umývacej linke (hrozí poškodenie markízy) – vozidlo sa smie zvonka umývať iba ručne, napríklad vysokotlakovým čističom
  • vozidlo používať za účelom podnikania

Prebratie a vrátenie vozidla

 • vozidlo si preberiete:
  • čisté (zvonka, aj zvnútra) a upratané
  • s plnou nádržou na naftu a na AdBlue
  • s plnou nádržkou na kvapalinu do ostrekovačov
  • s plnou nádržou na úžitkovú vodu
  • s prázdnou nádržou na odpadovú vodu
  • plynová náplň pre sporák nemusí byť plná, no na požiadanie Vám pribalíme aj rezervnú náplň
 • vozidlo treba vrátiť:
  • čisté a upratané zvnútra, bez výrazného znečistenia zvonka (napr. blato)
  • s plnou nádržou na naftu
 • miesto prebratia a vrátenia vozidla je v Modre (za poplatok možné aj na inom mieste)
 • čas prebratia a vrátenia vozidla je od 8:00 do 17:00 (za poplatok možné aj v inom čase)
 • súčasťou preberania vozidla je aj detailná inštruktáž
 • pozor, preberanie a vrátenie vozidla môže trvať až jednu hodinu
 • parkovať Vaše vozidlo môžete u nás (v uzavretom areáli) zadarmo

Poistenie

 • na vozidlo máme uzatvorené povinné zmluvné poistenie, aj havarijné poistenie (spoluúčasť 150 €) s celoeurópskymi asistenčnými službami

Priebeh rezervácie a platobné podmienky

 • po uskutočnení rezervácie (pomocou rezervačného formulára, e-mailom, telefónom…) Vám zašleme text zmluvy na doplnenie a podpísanie
 • do 5 pracovných dní po podpise zmluvy zaplatíte zálohu vo výške 30 % z ceny nájmu (ako zábezpeku rezervácie vybraného termínu) a zvyšok doplatíte najneskôr 30 dní pred začiatkom nájmu
 • ak sa zmluva uzatvára menej ako 60 dní pred začiatkom nájmu, je potrebné zaplatiť plnú sumu do 5 pracovných dní po podpise zmluvy
 • vratná kaucia vo výške 1000 € je splatná najneskôr pred prebratím vozidla
 • všetky platby sa realizujú výhradne prevodom na účet

Podmienky storna

 • pri zrušení rezervácie zo strany nájomcu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:
  • zrušenie viac ako 60 dní pred začiatkom nájmu = 0 % z ceny nájmu
  • zrušenie 60 – 31 dní pred začiatkom nájmu = 30 % z ceny nájmu
  • zrušenie 30 – 15 dní pred začiatkom nájmu = 60 % z ceny nájmu
  • zrušenie 14 a menej dní pred začiatkom nájmu = 100 % z ceny nájmu
 • v prípade predčasného vrátenia vozidla nájomcom sa zaplatená cena nájmu nevracia

 

Plné znenie našich všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.